Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania
  1. Wymienić podstawowe różnice między metodami modelowania: Brep, CSG i wokselową.
  2. Naszkicować stożek oraz przykładową reprezentację wielokątową jego powierzchni bocznej.
  3. Wyznaczyć wypadkową macierz dla operacji obrotu względem osi równoległej do osi z.
  4. Korzystając z rysunku IX.7 zwrócić uwagę na wpływ oświetlenia na wygląd obiektu.