GRAFIKA KOMPUTEROWA - JAN ZABRODZKI


Informacje

Grafika komputerowa umożliwia tworzenie obrazów scen dwuwymiarowych i trójwymiarowych. Zakres wykorzystania grafiki komputerowej stale rozszerza się i praktycznie rzecz biorąc obejmuje wszystkie zastosowania, w których korzysta się z komputerów, poczynając od zapewnienia interfejsu człowiek - komputer z wykorzystaniem kanału wzrokowego człowieka czy prostych wykresów, a kończąc na systemach sztucznej rzeczywistości, wizualizacji naukowej, rozrywce czy sztuce.

Grafika komputerowa posiada swoje podstawy teoretyczne i metody, wynikające niejednokrotnie z możliwości dostępnych systemów komputerowych, a zwłaszcza urządzeń wejścia i wyjścia. Na rynku dostępnych jest wiele programów aplikacyjnych, mniej lub bardziej złożonych, które umożliwiają samodzielne tworzenie potrzebnych obrazów bądź sekwencji obrazów.

W ramach kursu przedstawione będą wybrane zagadnienia, zarówno z zakresu teorii jak i praktyki stosowania grafiki. Zakres materiału jest tak dobrany, żeby oba wymienione obszary wzajemnie się uzupełniały - tak, żeby poznając zagadnienia teoretyczne można było zobaczyć ich praktyczne wykorzystanie oraz żeby móc świadomie korzystać z dostępnych aplikacji, czemu sprzyja dobre zrozumienie możliwości (i ograniczeń) różnych dostępnych narzędzi.

Grafika komputerowa jest ściśle powiązana z przetwarzaniem obrazów - obszary tak teoretyczne jak i praktyczne obu tych dziedzin niejednokrotnie na siebie zachodzą. Stąd w kursie znajdują się również wybrane zagadnienia z zakresu przetwarzania obrazów.


Cel kursu

Kurs ma na celu zaznajomienie studenta z podstawami teoretycznymi grafiki komputerowej oraz z wybranymi narzędziami spotykanymi w aplikacjach. Po zakończeniu kursu student powinien znać podstawowe pojęcia oraz metody z zakresu grafiki komputerowej w stopniu wystarczającym dla świadomego korzystania z dostępnego oprogramowania aplikacyjnego. Powinien również umieć praktycznie korzystać z wybranych aplikacji.


Wymagania

Podstawowa znajomość matematyki oraz informatyki w zakresie objętym programem studiów internetowych prowadzonych przez PJWSTK.


Organizacja

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje wykład, z którym student zapoznaje się samodzielnie. Część praktyczna obejmuje zajęcia laboratoryjne, które student realizuje w czasie tygodniowego zjazdu w siedzibie Szkoły.

Materiał wykładowy dostępny na CD ROMie, odpowiadający zakresem 30 godzinom tradycyjnego wykładu, student poznaje samodzielnie w czasie trwania semestru poprzedzającego zjazd poświęcony zajęciom praktycznym. Przedstawiony materiał teoretyczny jest kompletny z punktu widzenia zakresu i wymagań kursu. Do poszczególnych wykładów są dołączone przykładowe pytania i zadania do samodzielnego rozwiązania. W czasie trwania semestru możliwy jest kontakt z wykładowcą za pośrednictwem internetu.

W czasie tygodniowego zjazdu odbędzie się 30 godzin zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym Szkoły. W ramach zajęć studenci poznają programy CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, 3D Studio Max w stopniu umożliwiającym samodzielne korzystanie z narzędzi dostępnych w tych programach.


Kryteria zaliczeń

Znajomość materiału teoretycznego jest weryfikowana w postaci egzaminu testowego przeprowadzanego na początku zjazdu, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. Egzamin będzie zawierał pytania testowe, pytania opisowe i obliczeniowe oraz problem do samodzielnego rozwiązania. Ewentualny egzamin poprawkowy będzie przeprowadzony przed zakończeniem zjazdu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych, poza obowiązkowym i aktywnym uczestnictwem we wszystkich zajęciach, jest zrealizowanie w końcowej fazie zajęć indywidualnego projektu przy wykorzystaniu poznanych programów.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz pozytywnej oceny z zajęć praktycznych. Średnia arytmetyczna z obu ocen określa ocenę końcową.


Podręczniki podstawowe

W chwili opracowywania kursu nie jest dostępny żaden podręcznik odpowiadający dokładnie zakresowi kursu. Stąd, z założenia, przedstawiony na CD ROMie materiał pokrywa zakres wymaganego materiału.


Podręczniki uzupełniające